Google+

FDF og våbenloven

For tiden rører der sig meget omkring våbenloven. Hvad må man og hvad må man ikke? Flere kredsledere har fået spørgsmål fra bekymrede forældre og har selv spørgsmål til, hvordan man som FDFer skal forholde sig til det at gå med og bruge en kniv i forbindelse med et FDF‐møde eller FDF‐arrangement. 


Våbenlovens fulde tekst kan man finde på retsinformation.dk som: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer (LBK nr. 1005 af 22/10/2012) § 4
eller ved at følge dette direkte link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142859


På leder.FDF.dk  kan man læse følgende om FDF og våbenloven:
Regler omkring våbenloven mv. for FDFs medlemmer.
FDFs medlemmer og kredse er naturligvis som andre borgere i landet, underlagt den gældende våbenlov – og dog er der alligevel nogle undtagelser. Denne orientering er for at give medlemmer og kredse en oversigt over, hvad vi må/ikke må.

I tvivlstilfælde er det altid en god ide at kontakte det lokale politi. I tilfælde hvor der står, at det er Justitsministeriet, der kan give en tilladelse, så er det den lokale politienhed man skal kontakte.

Nedenstående regler er afstemt med Justitsministeriet.

Bue og pil

•   Er ikke omfattet af dansk våbenlovgivning

•   Er kun reguleret via politivedtægter, hvor der er forbud mod skud over vej og at det ikke må foregå på private områder. Personer under 18 år må ikke fragte en bue, med mindre den er emballeret eller ubrugelig. Buejagt (altså mod dyr) må kun foregå, hvis man har gennemført en buejagtprøve.

Slangebøsser

•   Er omfattet af dansk våbenlovgivning og er således ikke tilladt at bruge/bære. Det er ligeledes forbudt at fremstille slangebøsser.

•   Tilladelser til brug af slangebøsser gives sjældent.

Katapult - kastemaskiner

•   Er omfattet af dansk våbenlovgivning og er således forbudt at bruge eller fremstille uden tilladelse fra Justitsministeriet. Her er tale om situationer hvor genstande, væsker eller luftarter, som ved spredning kan virke skadevoldende eller bedøvende.

•   Tilladelser gives ud fra en konkret vurdering om en given katapult er omfattet af bestemmelsen.

Økser

•   Er omfattet af Våbenloven §14, stk. 3. Det er forbudt at anvende, bære mv. en økse hvis klinge overstiger 12 cm. Der kræves våbentilladelse til en økse, hvis klinge overstiger 12 cm, på den skarpe side af øksehovedet.

•   Det er forbudt at kaste med økse, og tilladelse gives kun undtagelsesvis og kun i ganske særlige tilfælde.

•   Økser med en klinge på under 12 cm kræver ingen tilladelse.

•   En økse må kun anvendes til det formål den er fremstillet – brændehugning.

Knive

•   Er omfattet af Våbenloven § 4 stk. 1.

•   Det er forbudt at bære kniv på offentlige steder (også selvom kniven befinder sig i en taske). Dog er FDFere, spejdere mv. undtaget, når man færdes til og fra møder, samt under FDF aktiviteter.

•   Forbudet gælder ligeledes ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.

•   Det er kun tilladt for FDFere/spejdere at bære og bruge knive, hvor knivbladet er max 12 cm.

•   Uanset knivbladets størrelse er følgende knive forbudt i alle tilfælde: knive med tværstillet greb, springknive, faldknive, enhåndsbetjent foldekniv, foldekniv med todelt skæfte og kasteknive.

•   Det er forbudt at kaste med knive – det er praktisk talt umuligt at få tilladelse til at lave knivkast – med mindre man er cirkusartist

Fremstilling af blankvåben - f.eks. knive

•   Det er tilladt at fremstille f.eks. knive.

•   For brug af kniven gælder samme regler som for alle købte knive.

Luftdrevne våben (luftgevær, luftpistol og lignende)

•   Luft- og fjederbøsser er som udgangspunkt undtaget fra våbenlovgivning.

•   Brugerne skal være over 18 år for at man må bære, købe og bruge våbnet. Altså kræves der en våbentilladelse, hvis personen er under 18 år.

Hardball og paintball

•   Det kræver våbentilladelse at bruge paintball/hardballvåben, hvor kulsyre er drivmiddel. Under denne kategori, hører appelsinkanoner, som således kræver våbentilladelse.

•   Paintball/hardballvåben, som bruger luft som drivmiddel, er ikke omfattet af våbenloven, men man skal være over 18 år for at bruge våbnet.

•   Personer mellem 16 og 18 år må deltage i spillet på en af politiet godkendt bane, med forældrenes skriftlige tilladelse.

•   Det er kun tilladt at bruge våben af typerne hardball og paintball på af politiet godkendte baner. Dette gælder både kulsyre og luftdrevne våben.

Fremstilling af skydevåben

•   Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeriet, at fremstille skydevåben, eller dele hertil.

•   Under denne kategori hører også appelsinkanoner, som således kræver våbentilladelse.

Besøg hos skytteforeninger

•   Man må gerne besøge skytteforeninger med alle aldersklasser.

• Skytteforeningens regler (som er reguleret af politiet) er gældende.

Blåt roterende blink

•   Skal altid anvendes med stor omtanke – må ikke kunne forveksles med et udrykningskøretøj!!!

•   Det er udelukkende tilladt at benytte blåt roterende blink indendørs.

•   Enhver udendørs brug i offentlige sammenhænge (hvilket vil sige overalt udendørs) af blåt roterende blink er ifølge dansk lovgivning forbudt.

Rød, gul og orange roterende blink

•   Kan frit benyttes både indendørs og udendørs.

•   Der skal dog tages hensyn til, at disse farver blink altid symboliserer at man skal være opmærksom på fare og kritiske situationer.

Flere oplysninger fås hos det lokale politi.